PATVIRTINTA

UAB „KT MODULES“ direktoriaus

2023 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.B-42

 

UAB KT MODULES

PRIVATUMO POLITIKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. UAB KT MODULES, juridinio asmens kodas 305276137, registruotas buveinės adresas Liepų g. 87G, Klaipėda (toliau – Bendrovė) rūpinasi Jūsų asmens duomenų apsauga ir privatumu bei norėdama užtikrinti teisėtą, sąžiningą ir skaidrų Jūsų asmens duomenų tvarkymą, šia Bendrovės asmens duomenų privatumo politika (toliau – Politika), siekia Jus informuoti apie Jūsų privatumo užtikrinimą bei padėti Jums suprasti, kaip ir kokie Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi bei kokias su tuo susijusias teises ir atsakomybes Jūs turite.
 2. Ši Politika taikoma Bendrovės ir Klientų, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su Bendrovės gaminama ir parduodama Produkcija, tarpusavio santykiams, įskaitant santykius su Klientais, atsiradusius iki šios Politikos įsigaliojimo.
 3. Informuojame, jog asmens duomenų valdytojas yra Bendrovė. Bendrovės, rekvizitai yra:
Pavadinimas: UAB KT MODULES
Juridinio asmens kodas: 305276137
Buveinės adresas: Liepų g. 87G, Klaipėda
Tel. Nr.: +370 666 09705
El. pašto adresas: info@ktmodules.com
 1. Iškilus bet kokiems su Jūsų asmens duomenų apsauga ar šia Politika susijusiems klausimams, prašome nedelsiant susisiekti su mumis aukščiau nurodytais kontaktiniais duomenimis.
 2. Bendrovė užtikrina asmens duomenų konfidencialumą bei Tvarkymą laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, taip pat užtikrina, kad bus įgyvendinamos visos tinkamos ir protingos techninės ir organizacinės priemonės, skirtos apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, praradimo, pakeitimo, sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.
 3. Tvarkoje vartojamos sąvokos ir trumpiniai:
  • Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kuris priskiriamas Duomenų subjektu ir kurio tapatybė yra žinoma ar gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta naudojantis tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;
  • Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kuris yra Bendrovės internetinės svetainės lankytojas, Bendrovės darbuotojas, kandidatas į Bendrovės darbuotojus, Bendrovės klientas, partneris, užklausų Bendrovei siuntėjas, arba kitas asmuo, susijęs su Bendrovės vykdoma veikla.
  • BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB;
  • Bendrovė – UAB KT MODULES, juridinio asmens kodas 305276137, registruotas buveinės adresas Liepų g. 87G, Klaipėda;
  • Klientas – bet kuris fizinis ir (ar) juridinis asmuo, kuris išreiškė ketinimą įsigyti ar įsigijo Bendrovės parduodamą produkciją ir (ar) Bendrovės teikiamą paslaugą;
  • Politika – ši Bendrovės privatumo politika;
  • Produkcija – Bendrovės gaminami ir parduodami moduliniai namai bei statiniai;
  • Tvarkymas –bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija, įskaitant bet neapsiribojant, rinkimą, įrašymą, sisteminimą, saugojimą, keitimą, susipažinimą, naudojimą ir kt.
 4. Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos BDAR ir kituose taikytinuose teisės aktuose.

II SKYRIUS

BENDROVĖS TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

 1. Bendrovė, tvarkydama Politikos 2 punkte nurodytų Duomenų subjektų Asmens duomenis, laikosi šių principų:
  • teisėtumo;
  • sąžiningumo;
  • skaidrumo;
  • tikslo apribojimo;
  • duomenų tvarkymo apimties ir saugojimo trukmės mažinimo;
  • duomenų tikslumo;
  • vientisumo;

III SKYRIUS

BENDROVĖS TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

 1. Priklausomai nuo asmens santykio su Bendrove pobūdžio, Bendrovė Tvarko šiuos Jūsų Asmens duomenis:
  • asmens tapatybės duomenis – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, ID/Paso dokumento
   numeris;
  • kontaktinius duomenis – adresas, telefono numeris, el. pašto adresas;
  • duomenis, susijusius su Produkcijos įsigijimu – duomenys apie sutarčių vykdymą arba nevykdymą, sudarytus sandorius, galiojančias arba baigusias galioti sutartis, pateiktas paraiškas, prašymus ir užklausas, taikomus mokesčius;
  • duomenis, surinktus naudojantis Bendrovės interneto puslapiu – tai tokie duomenys, kurie suteikia Bendrovei informacijos apie Jūsų elgesį internete bei įpročius: lankymasis Bendrovės interneto svetainėje, Kliento atsiliepimai, dažniausiai peržiūrima informacija, dominanti Produkcija ir pan. Duomenys renkami statistiniais, paslaugų kokybės gerinimo bei aktualios informacijos pateikimo tikslais bei nėra naudojami identifikuoti Klientui.

 

IV SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

 1. Bendrovė gali tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslu (pvz.: naujienlaiškių siuntimo prenumeratoriams tikslu, informacija apie Bendrovės Produkciją ir t.t.).
 2. Nurodytu tikslu Bendrovė tvarko šiuos prenumeratorių Asmens duomenis:
  • vardą, pavardę;
  • elektroninio pašto adresą;
  • telefono numerį;
  • darbovietės (įmonės ar organizacijos) pavadinimą (šių duomenų prenumeratoriui nurodyti nėra būtina).
 3. Bendrovės naujienlaiškių gavėjai gali bet kada nesutikti arba atsisakyti tokio jų Asmens duomenų tvarkymo naujienlaiškių siuntimo tikslu. Savo prieštaravimą galima pareikšti raštu susisiekiant su Bendrove (pvz.: el. paštu info@ktmodules.com arba atsiųstame naujienlaiškyje paspaudus tam skirtą nuorodą.
 4. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomų Asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra 1 metai nuo atitinkamų duomenų gavimo dienos, nebent Duomenų subjektai iki nurodyto saugojimo termino pabaigos atsisako tokio jų Asmens duomenų tvarkymo. Suėjus minėtam terminui arba Duomenų subjektui atsisakius Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu iki šio termino pabaigos, Bendrovė Asmens duomenis nustos tvarkyti.

 

V SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS GAVUS DUOMENŲ SUBJEKTŲ UŽKLAUSAS

 1. Bendrovė tvarko Asmens duomenis, gavus užklausas el. paštu, internetinėje svetainėje ar bet kuriuo kitu būdu. Kartu su užklausa gautus Asmens duomenis Bendrovė tvarko siekdama tinkamai administruoti užklausas, esant reikalui – vykdyti įvairius teisinius reikalavimus bei ginti teisėtus Bendrovės ar trečiųjų asmenų interesus.
 2. Teikiant Bendrovei užklausą rekomenduojama laikytis bent minimalių Asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Jeigu siekiamam tikslui (užklausai, skundui, laiškui, prašymui išdėstyti) nėra būtina atskleisti tam tikrų Asmens duomenų, šių perteklinių duomenų rekomenduojama nenurodyti.
 3. Jūsų pateiktus Asmens duomenis Bendrovė tvarko Bendrovė teisėto intereso pagrindu.
 4. Gautoje užklausoje nurodytų Asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra iki 3 metų, priklausomai nuo gautų Asmens duomenų pobūdžio bei kitų aplinkybių. Asmens duomenys gali būti saugomi ir ilgesnį terminą, jeigu tai yra reikalinga Bendrovės teisių ir teisėtų interesų gynybai, tinkamam užklausų administravimui, skundo nagrinėjimui ar ginčo sprendimui, taip pat kitais teisės aktuose nurodytais atvejais.

 

VI SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS STATISTINIAIS TIKSLAIS

 1. Bendrovė gali valdyti Asmens duomenis statistiniais tikslais.
 2. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad neliktų galimybės identifikuoti konkrečių Duomenų subjektų. Asmens duomenys yra nuasmeninami.
 3. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys įprastai yra saugomi iki 3 metų. Saugojimo terminas gali būti ir ilgesnis, priklausomai nuo tvarkomų duomenų turinio ir pobūdžio.

VII SKYRIUS

  ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ATRANKOS TIKSLU

 1. Kandidatuojant į Bendrovės siūlomą darbo poziciją ir pateikiant duomenis apie save (pvz.: atsiunčiant savo gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką), Bendrovė tvarko tokius Asmens duomenis kandidatų į darbuotojus atrankos tikslu. Šiuos Asmens duomenis Bendrovė tvarko sutikimo pagrindu, t. y. kandidatui aktyviais veiksmais kreipiantis į Bendrovę.
 2. Rekomenduojama laikytis bent minimalių Asmens duomenų apsaugos reikalavimų ir neteikti perteklinės, su kandidatūra nesusijusios informacijos.
 3. Kandidatuojant į konkrečią Bendrovės siūlomą darbo poziciją, pateiktus Asmens duomenis Bendrovė tvarko iki atitinkamo kandidato į darbuotojus atrankos proceso pabaigos. Pasibaigus vykdomai atrankai, pateikti asmens duomenys nebebus tvarkomi, nebent dėl tolesnio kandidato Asmens duomenų tvarkymo kandidatų į darbuotojus atrankos tikslu yra išreikštas atskiras sutikimas.
 4. Tuo atveju, kai kandidatas Bendrovei atsiunčia savo gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką ar pateikia kitus su kandidatūra susijusius Asmens duomenis Bendrovės interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu Bendrovei nepaskelbus vykdomos kandidatų į darbuotojus atrankos, šie kandidato veiksmai laikomi sutikimo davimu ir Bendrovė turi teisę tokius Asmens duomenis saugoti ir naudoti iki 1 metų vėlesnių kandidatų į darbuotojus atrankų tikslu. Savo sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo visada galima atšaukti kreipiantis į Bendrovę el. paštu info@ktmodules.com.

VIII SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS APSILANKIUS BENDROVĖS INTERNETO SVETAINĖJE

 1. Apsilankius Bendrovės internetinėje svetainėje, Bendrovė gali tvarkyti internetinės svetainės lankytojo IP adresą, taip pat kitus tinklo duomenis, jeigu jie yra suteikiami. Tokie duomenys yra renkami slapukų ir (ar) panašių technologinių sprendimų pagalba vartotojų sutikimo pagrindu.
 2. Slapukai yra mažos rinkmenos (duomenų failai), siunčiamos į naudojamą interneto naršyklę ir saugomos internetinės svetainės lankytojo įrenginyje (kompiuteryje, telefone ir pan.). Dėl šios priežasties Bendrovės interneto svetainė tam tikrą laiką gali „prisiminti“ internetinės svetainės lankytojo veiksmus, parinktis, atliktas operacijas. Slapukai perkeliami į internetinės svetainės lankytojo kompiuterį pirmą kartą apsilankius Bendrovės interneto svetainėje adresu https://ktmodules.lt. Slapukais siekiama užtikrinti patogų, saugų interneto svetainės veikimą, taip pat analizuoti interneto svetainės lankytojų įpročius. Tai leidžia geriau pritaikyti interneto svetainę jos lankytojų poreikiams. Kai kurios slapukų rūšys (būtinieji ir analitiniai slapukai) yra reikalingos Bendrovės interneto svetainės tinkamam funkcionavimui, tad atsisakius šių slapukų interneto svetainė gali funkcionuoti netinkamai.
 3. Pagal savo trukmę slapukai skirstomi į trumpalaikius seanso slapukus (ištrinami internetinės svetainės lankytojui užbaigus naršymo seansą) bei ilgalaikius slapukus (saugomus ilgesnį laiką). Slapukai taip pat gali būti skirstomi pagal tai, ar jie priklauso pirmajai šaliai (pvz.: svetainės administratoriui) ar kitai – trečiajai šaliai (pvz.: internetinės reklamos organizatoriams).
 4. Detalizuotą slapukų naudojimo tvarką ir jų aprašymą galima rasti Bendrovės slapukų politikoje, kuri yra prieinama adresu https://ktmodules.lt/slapuku-politika/.

IX SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

 1. Bendrovė, vykdydama savo veiklą, gali pasitelkti tam tikrus paslaugų teikėjus (pavyzdžiui, duomenų saugojimo paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias ir palaikančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones ir pan.), kuriems gali būti perduodami Jūsų asmens duomenys. Atitinkamiems paslaugų teikėjams Jūsų asmens duomenys perduodami tik tuomet ir tik tokia apimtimi, kada ir kiek tai yra būtina atitinkamų paslaugų teikimui.
 2. Duomenų gavėjas Jūsų asmens duomenis taip pat gali teikti ir šiems duomenų gavėjams:
  • valstybės institucijoms ir registrams;
  • auditoriams, teisės ir kitiems konsultantams
  • teismams, notarams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms ir pan.;
  • kitiems tretiesiems asmenims, susijusiems su mūsų Produkcijos teikimu ir (ar) turintiems teisinį pagrindą šiuos duomenis gauti.
 3. Visais atvejais yra dedamos protingos pastangos užtikrinti, jog įgyvendinant teisės aktų reikalavimus asmens duomenys nebūtų prarasti ar neteisėtai naudojami.

X SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS BENDROVĖJE

 1. Siekiant užtikrinti Duomenų subjekto Asmens duomenų saugumą bei išvengti neteisėto ar atsitiktinio sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat bet kokio kito neautorizuoto duomenų tvarkymo, Bendrovė įgyvendina įvairias technines ir organizacines priemones, padedančias pasiekti šiuos tikslus. Šios priemonės apima įvairią techninę ir programinę įrangą, papildomus susitarimus su pasitelktais paslaugų teikėjais, vidines su Asmens duomenų apsauga susijusias taisykles bei kitas priemones.
 2. Informacijos perdavimas elektroninėmis ryšių priemonėmis (pvz.: el. paštu, mobiliuoju ir pan.) atskirais atvejais gali būti mažiau saugus dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Bendrovės pasirinktų techninių ar organizacinių priemonių. Todėl siekiant užtikrinti Duomenų subjekto konfidencialių Asmens duomenų saugumą rekomenduojama neteikti Bendrovei informacijos per įvairias mažiau saugias ir (ar) Bendrovės nenaudojamas elektronines sistemas.

XI SKYRIUS

JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTŲ, TEISĖS

 1. Jūs kaip Duomenų subjektas turite šias teises:
  • susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi. Duomenų subjektas turi teisę gauti patvirtinimą, ar Bendrovė tvarko Duomenų subjekto Asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su tvarkomais Duomenų subjekto asmens duomenimis ir kita su tuo susijusia informacija;
  • reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis. Manant, kad Bendrovės tvarkoma informacija apie Duomenų subjektą yra netiksli, neteisinga, Duomenų subjektas turi teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti;
  • reikalauti ištrinti savo Asmens duomenis. Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (pvz.: kai Asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas, kitais atvejais), Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad Bendrovė ištrintų Asmens duomenis;
  • reikalauti apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą. Esant tam tikroms teisės aktuose nurodytoms aplinkybėms (pvz.: kai Asmens duomenys tvarkomi neteisėtai ir kt.), Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad Bendrovė apribotų Asmens duomenų tvarkymą;
  • reikalauti perkelti savo Asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Duomenų subjektui patogia forma. Tam tikrais atvejais, Duomenų subjektas turi teisę perkelti kitam duomenų valdytojui duomenis, kuriuos Bendrovė tvarko gavusi Duomenų subjekto sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas pasitelkiant automatizuotas priemones.
  • nesutikti su Duomenų subjekto Asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
  • atšaukti duotą sutikimą savo Asmens duomenų tvarkymui. Tais atvejais, kai Duomenų subjekto Asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, Bendrovė suteikia teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo Asmens duomenų tvarkymui. Tokiu atveju Bendrovė nustos tvarkyti Duomenų subjekto Asmens duomenis.
 2. Manant, kad Duomenų subjekto Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos subjekto teisės, susijusios su Asmens duomenų tvarkymu, arba siekiama įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, rekomenduojama dėl to nedelsiant susisiekti su Bendrove paštu info@ktmodules.com, paštu (siunčiant laišką adresu Liepų g. 87G, Klaipėda) arba atvykus į Bendrovės patalpas. Duomenų subjekto prašymas dėl teisių įgyvendinimo turi atitikti bent šiuos minimalius reikalavimus:
  • prašymas turi būti rašytinis, įskaitomas ir suprantamas;
  • prašyme turi būti nurodytas Duomenų subjekto vardas, pavardė, kiti kontaktiniai duomenys, iš kurių būtų galima aiškiai nustatyti Duomenų subjekto tapatybę;
  • prašyme turi būti pateikta aiški ir tiksli informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti;
  • jeigu savo teises siekiama įgyvendinti per atstovą, prašyme turi būti nurodytas atstovo vardas, pavardė, ryšiui palaikyti kontaktiniai duomenis ir pridedamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas.
 3. Kreipiantis į Bendrovę su žodiniu prašymu įgyvendinti Duomenų subjekto teises, Bendrovės darbuotojai turi teisę paprašyti pateikti rašytinį prašymą bei pareigą nurodyti visus galimus rašytinio prašymo pateikimo būdus ir prašymui taikytinus minimalius reikalavimus.
 4. Už prašymų vykdymą atsakingas Bendrovės darbuotojas, esant visoms atitinkamoms duomenų subjekto teisų įgyvendinimui reikalingoms sąlygoms, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos, turi informuoti prašymą pateikusį asmenį apie veiksmus, kurių buvo imtasi gavus prašymą. Prireikus šis terminas gali būti pratęstas dar 60 kalendorinių dienų, atsižvelgiant į prašymo kompleksiškumą ir kitų asmenų pateiktų prašymų skaičių. Tokiu atveju, per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos, duomenų subjektas turi būti informuotas apie termino pratęsimą bei vėlavimo priežastis, taip pat apie teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 5. Visais atvejais Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos apie skundo pateikimą bei kontaktinius duomenis galite rasti interneto tinklapyje vdai.lrv.lt). Prieš teikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, rekomenduojama pirmiausia susisiekti su Bendrove, siekiant rasti operatyviausią ir abiem pusėms priimtiniausią problemos sprendimo būdą.

XII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Bendrovė pasilieka teisę šią Politiką atnaujinti. Tokiais atvejais Bendrovė įsipareigoja skelbti atnaujintą Politikos redakciją savo interneto svetainėje.
 2. Politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo interneto svetainėje momento.
 3. Iškilus bet kokiems su Asmens duomenų apsauga ar šia Politika susijusiems klausimams, rekomenduojama nedelsiant susisiekti su Bendrove šios Politikos 3 punkte nurodytais kontaktiniais duomenimis.